Andmefailid ja kaitsemeetmete kirjeldus

Registripidaja nimi:
Klinkmann Eesti AS,
Registrikood: 10383396

Aadress:
Pärnu mnt 141,
11314 Tallinn, Eesti

Kontaktisik registriga seotud küsimustes:
e-post: info@klinkmann.ee

Registri nimi:
Klinkmann Eesti AS isiku kontaktide register

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
Registris sisalduvaid isiku kontaktandmeid kasutatakse reklaami eesmärgil Klinkmann Eesti AS, selle tütarettevõtete, sidusettevõtete või allhankijate ettevõttesiseste ja -väliste ülesannete täitmiseks sedavõrd, kui need on seotud pakutavate teenuste ja toodetega. Teavet kasutatakse ka turunduse ja teavitamise eesmärgil.

Registri andmesisu

Registri andmesisu koosneb järgmisest teabest: isiku nimi ja kontaktandmed, isiku esindatava ettevõtte andmed (ettevõtte nimi ja riik, kus ettevõte tegutseb), lisateave (isiku esitatav lisateave, nt vabas vormis teade või tagasiside), muu teave (näiteks avalik IP-aadress), jälgimisteave (elektrooniliste turundustegevuste jälgimise andmed) ning teave küpsiste kohta. Lugege lisaks meie küpsiste kasutuspõhimõtete kohta. Osa teabest on kohustuslik sõltuvalt selle otstarbest, et oleks võimalik tegutseda nõutaval viisil.

Tavapärased teabeallikad

Isiku esitatud teave koos tema enda nõusolekuga, kas ankeedina veebiteenuse osutamise raames või müügi- ja tutvustusüritustel, samuti materjalid, mis toetavad veebiteenuse analüüsi ja arendamist, mida kogutakse automaatselt veebiteenuse abil.

Korrapärane teabeedastus või teabeedastus väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Teavet töödeldakse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees või neist väljaspool. Lisaks võivad mõningad lehtede haldamiseks kasutatavad serverid asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Seda teavet võib Klinkmann Eesti AS-le ja selle alltöövõtjatele ning sidusettevõtetele kasutamiseks avaldada eelkirjeldatud viisil. Teavet hoitakse senikaua, kuni kliendisuhet võib pidada kehtivaks, ja mõistliku aja jooksul pärast kliendisuhte katkemist.

Registri kaitsmise põhimõtted

Registris olev teave asub keskkondades, mis on kaitstud elektroonilise side privaatsuse kaitse seaduse alusel. Vaid kindlad töötajad ja isikud omavad juurdepääsu isikuandmetele, mida kasutajad on oma registreerimisandmetes esitanud.

Kontrollimise ja parandamise õigus

Igaühel, kes on esitanud registrisse andmeid, on õigus registris salvestatavaid andmeid kontrollida ja nõuda nende andmete parandamist. Taotlus andmete parandamiseks esitatakse elektrooniliselt kontaktisiku e-posti aadressile. Taotlus seotakse vaikimisi saatja e-posti aadressiga seotud isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui taotluse saatnud isik tuvastatakse mingil muul viisil.

Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Isikul on õigus keelduda andmast registripidajale juurdepääsu ennast puudutavale teabele, kui tegemist on otsese reklaami, kaugmüügi või mõne muu otsese turundusmeetme või arvamusküsitlusega. Juhul, kui isik soovib sedalaadi tegevuse keelata, tuleb tal selleks võtta e-posti teel ühendust registripidajaga.

Data File and Protection Description

The registrar’s name
Klinkmann Oy
Business ID: 2578852-7

Address:
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
00371 Helsinki, Finland

Contact person for matters relating to the register
e-mail: info@klinkmann.fi

Name of the register
Klinkmann Oy’s personal contacts register

Purpose of processing personal data

The person’s contact information in the register is used for promotional purposes for the performance of the internal and external tasks of Klinkmann Oy, its subsidiaries, affiliates or subcontractors as far as they relate to the services and products offered. The information is also used for marketing and information purposes.

The data content of the register

The data content of the register consists of the following information: the person’s name and contact information, the company’s information that the person represents (company name and country of operation), additional information (additional information provided by the person such as free-form message or feedback), other information (such as public IP address), tracking data (tracking data of electronic marketing operations) and cookies information. Read more about our cookies policy. Some of the information is mandatory, depending on the purpose of use, so that the matter can be handled in the required manner.

Regular sources of information

Information provided by the person with his or her own consent, either on forms in the online service or in sales and demonstration events, as well as materials that support the analysis and development of online service collected automatically by the online service.

Regular transfer of information or transfer outside the EU or EEA

The information is processed within and outside the EU or the EEA. Also, some of the servers used to maintain pages may be located outside the EU or the European Economic Area. The information may be disclosed to Klinkmann Oy and its subsidiaries or affiliated entities for use as defined above. The information is retained as long as the customer relationship can be considered valid and within a reasonable time after the customer relationship is broken.

Principles of protection of the register

The information in the register is located in protected environments under the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications. Only specially named employees and individuals have access to the personal data of the users contained in the registration information.

Inspection and correction right

Everyone who has filed a record in the register has the right to check their own records in the register and to demand that they are corrected. The repair request is made by e-mail to the contact person’s email address. The request is addressed by default to the personal data associated with the sender’s e-mail address unless the person who sent the request is identified in some other way.

Other rights related to the processing of personal data

A person has the right to deny the registrar access to information regarding himself or herself about direct advertising, distance selling or other direct marketing and opinion polling. If a person wants to ban this kind of activity, he or she can do so by contacting the registrar by email.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsised – üldteave

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et kujundada kasutajakogemust (kasutamist jälgivad küpsised) ja tagada teenuse funktsionaalsus (funktsionaalsed küpsised). Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse piiratud ajaks, kuni veebilehe alamlehte külastatakse. Soovi korral saate küpsiseid vältida, kohandades oma veebilehitseja seadeid selliselt, et küpsiseid kasutamise ajal ei salvestataks. See võib siiski mõjutada negatiivselt veebilehe funktsionaalsust ja kasutajakogemust või mõnel juhul takistada selle kasutamist täiel määral.

Kasutamist jälgivad küpsised

Veebileht kogub kasutusstatistikat eesmärgiga veebilehe kasutamist jälgida, seda arendada ja kujundada. Lisaks kasutab veebileht tööriista Google Analytics Demographics, mis ühendab kasutajate jälgimise teabe näiteks nende vanuse, soo ja kasutajahuvidega. Te saate muuta selle teabe kogumise seadistusi oma Google’i kontos. Te saate loobuda Google Analyticsi jälgimisest veebilehitseja lisa abil (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Funktsionaalsed küpsised

Veebiteenuse funktsionaalsed valdkonnad, mis nõuavad kasutajate sisselogimist või nende muul viisil autentimist, vajavad toimimiseks küpsist. Küpsis salvestab kasutaja kohta vajaliku teabe. See kustutatakse pärast küpsise tähtaja lõppu või siis, kui kasutaja end veebikeskkonnast välja logib.

Muud identifikaatorid

Identifikaatorid veebiteenuse kasutaja kohta salvestatakse veebiteenuse kasutamise ajal serveri logifailidesse ja võrguteenusesse (nt IP-aadress, mis lehe avas ja failid alla laadis, samuti võimalikud veaolukorrad kasutamise ajal). Teavet kogutakse lehe kasutajaliidese kohta (kirjed, soojuskaardi andmed, vormiväljadel sisalduvate andmete kasutus). Sellise teabe kogumise eesmärk on jälgida teenuse toimimist ja seda arendada, samuti parandada järjekindlalt veakindlust ja veebiteenuste kasutamise turvalisust.

Cookies policies

Cookies in general

Our website uses cookies to develop a user experience (tracking cookies) and enable functionality in the service (functional cookies). A cookie is a text file that is stored on a user’s computer for a limited time when a website page is visited. If you want, you can avoid cookies by adjusting your browser settings so that cookies are not saved during use. However, this may have a negative impact on site functionality and user experience or, in some cases, to prevent full use.

Tracking cookies

The site collects usage statistics designed to track, develop, and design the site. Additionally, the site uses Google Analytics Demographics, which combines user tracking information with, for example, age, gender, and user interests. You can change your settings of collecting this information in your Google Account.
You can opt-out of Google Analytics tracking with the browser add-on (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Functional cookies

The functional domains of the web service that require user login or other authentication require a cookie to work. The cookie information stores the necessary information about the user and the cookie is deleted at the end of its deadline or when the user logs out.

Other identifiers

Identifiers are stored of the user of the online service in connection of the online service into the log files of the server and the network service (e.g., IP address opened the page and downloaded files, as well as potential error situations during the use) and the information is collected about the site’s user interface (records, heat map data, form data usage). The purpose of collecting this information is to monitor and develop the service, as well as to improve fault tolerance and security continually.