Isikuandmete kaitse teatis

Isikuandmete kaitse teatis

Soovime hästi hoida isikuandmeid, mida te meile annate. Meie kohustus on kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid, järgides seadusi ja määruseid.

Selles teatises anname ülevaate, kuidas meie töötajad, partnerid, alltöövõtjad ja tütarettevõtted haldavad selle veebilehe ja teiste teenustega seotud isikuandmeid. Me ei edasta isiklikku teavet kolmandatele isikutele.

Palun lugege teatis enne veebilehe kasutamist hoolikalt läbi. Kui te teatisega ei nõustu, eeldame, et lõpetate selle veebilehe kasutamise.

Isikuandmete töötlemine

Me töötleme isikuandmeid müügi ja turunduse eesmärgil, klienditeeninduse ja kliendisuhete hoidmise eesmärgil ning klientide rahulolu parandamiseks ja teenuste arendamiseks. Kui te esitate meile meie veebiteenuses ankeeti täites mingit teavet, edastatakse see meile. Ankeete ei ole lubatud kasutada andmete saatmiseks noorematele kui 16 aasta vanustele, välja arvatud juhul, kui ankeediga seoses on märgitud teisti. Isikuandmed on kaitstud meie väljavalitud andmespetsialistide poolt turvalistes teabeturbe süsteemides.

Saate meiega igal ajal ühendust võtta, et oma isikuandmeid kontrollida. Teie taotluse korral parandame kõik puudulikud, ebatäpsed või aegunud isikuandmed. Kuna isikuandmete töötlemine on väga oluline selleks, et saaksime osutada teile mõningaid meie teenuseid ja pakkuda oma tooteid, võib oma nõusolekust taandumise tulemuseks olla olukord, kus me ei saa teile kõiki oma teenuseid osutada või tooteid pakkuda.

Turundusregister

Turundusteabe saamiseks lugege andmefaile ja kaitsemeetmete kirjeldust.

Küpsised ja muu identifitseerimisteave

Meie veebileht salvestab teie arvutisse küpsiste kujul teavet, tuginedes meie küpsiste kasutamise põhimõtetele. See aitab teid tuvastada eeldusel, et te olete andnud loa küpsiste salvestamiseks oma arvutisse või mõnda teise seadmesse, näiteks nõusoleku andmise või oma veebilehitseja seadete muutmisega. Küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas ja millal olete veebilehte kasutanud. Need andmed aitavad meil oma teenuseid arendada. Juhul, kui te ei soovi saada küpsiseid, saate need blokeerida, tehes oma veebilehitsejas küpsiseid blokeeriva valiku. Pange palun tähele, et küpsiste blokeerimine võib takistada teil sellel veebilehel teatud teenuseid kasutada. Lisaks teabele, mida te ankeetides esitate, salvestab meie veebileht küpsiseid ka teie veebilehitsejas.

Turunduskeeld

Võib-olla soovite kehtestada elektroonilise turunduse keelu kas eraldi taotlusega või lingiga, mis lisatakse igale turundussõnumile. Te saate süsteemil Visitor Tracking keelata lehe Visitor Tracking Services külastamist, loobudes sellest. Juhul, kui kasutate hiljem mõnda teist arvutit ja/või veebilehitsejat, peate seda uuesti tegema.

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia pistikmoodul kasutamine võib saata tuvastatavat teavet nende sotsiaalmeediateenuste pakkujatele. Need pistikprogrammid ning kõik teised veebilehe lingid ja lingid teistel veebilehtedel võivad olla kolmandate poolte omandis ja nende kontrolli all. Meil ei ole kontrolli kolmandate poolte veebilehtede üle ja me ei vastuta seal avaldatavate materjalide ega nende kasutamise eest.

Edasikaebamise õigus

Kui te muretsete, et teie andmete töötlemises esineb puudusi, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

Privaatsusteate uuendused

Jätame endale õiguse teadet muuta. Me loodame, et tutvute aeg-ajalt teatesse tehtavate muudatustega. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete käitlemise kohta, võtke meiega julgesti ühendust.

e-post: info@klinkmann.ee

Klinkmann Eesti AS-l võivad olla eraldiseisvad teenusepõhised tingimused, mille puhul üldtingimusi kohaldatakse alternatiivina.

Privacy Statement

We want to keep good care of the personal data you give us. Just like we do for our customers. We are committed to protecting your privacy and personal information by following laws and regulations.

In this notice, we will generally report on how our employees, partners, subcontractors and affiliated companies handle personal information related to this website and other services. We will not disclose personal information to third parties.

Please read this notice carefully before using the site. If you do not agree to this notice, we expect you to stop using this site.

Processing of personal data

We process personal information for sales and marketing purposes, for customer service and customer relationship purposes, and for developing customer satisfaction and services. If you submit any information you provide on a form in our online service will be transferred to us. Forms are not permitted to use for sending data to people under the age of 16 unless otherwise stated in connection with the form. Personal data is processed by our and selected personal data processors in secure information security systems.

You can contact us at any time to check your personal information. We will correct or remove any incomplete, inaccurate or outdated personal information on your request. Since processing your personal information is essential in order to provide you with some of our services and products, withdrawing your consent may result in a situation where we cannot provide all of our services or products.

Marketing register

Read the Data Files and Protection Description for Marketing Information.

Cookies and other identification information

Our site saves information on your computer as cookies according to our cookies policy. It helps to identify you, provided that you have given your consent to store cookies on your computer or another device, for example, by opt-in or by changing your browser settings. Cookies give us information on how and when you have used the site and help us develop our services. If you do not want to receive cookies, you can block them by selecting a cookie-blocking option in your browser. Please note that blocking cookies may prevent you from using certain services on the site. In addition to the information you submit on forms, our website will store cookies in your browser.

Marketing ban

You may want to set electronic marketing ban on either a separate request or by a link accompanying each marketing message. You can prevent Visitor Tracking from visiting Visitor Tracking Services by opt-out. You will need to perform the function again if you later use a different computer and / or browser.

Social media

Use of social media plug-ins can send identifiable information to those social media service providers. These plug-ins and any other links on the site and links to other websites may be owned and controlled by third parties. We have no control over the third party website, and we are not responsible for any material published or their use.

Right of appeal

If you are concerned that there are gaps in the processing of your information, you have the right to file a complaint with the Supervisory Authority.

Updates to privacy notice

We reserve the right to change this notice. We hope you will review any changes to this notice from time to time. If you have any questions about handling your personal information, feel free to contact us.

E-mail: info@klinkmann.fi

Klinkmann Oy may also have separate service-specific conditions, where these general conditions apply in the alternative.